Mendimi Juaj

Nëse keni mendime për të ndarë, ju lutemi na dërgoni komentet tuaja.
Ju faleminderit.

Nëse dëshironi të merrni përgjigje, vendosni emailin tuaj në mesazh.





Trego historinë tënde

Jeni të mirëpritur të na shkruani historinë tuaj të suksesit që keni realizuar duke përdorur portalin duapune.com
Ju lutemi plotësoni formën elektronike të mëposhtme:
Ju faleminderit.

Nëse dëshironi të merrni përgjigje, vendosni emailin tuaj në mesazh.



Mirëseerdhët në duapune.com



Kodi Punës: 74157

In-house Lawyer (German Speaking)

Tirane, Shqipëri 20-02-2023 edhe 23 ditë


Dërgoja një miku

Shënim: Adresat e emailit do të përdoren vetëm për dërgimin e kësaj pune.




Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni: Tipi i punës: Eksperiencë: Kërkohet foto: Letër interesi:

Jurist

Kohe e plote

---

Jo

Jo

Rroga mujore: Data e përfundimit: Data e fillimit të punës: Numri i kandidatëve:  

---

20-02-2023

---

---


Përshkrimi

In-house Lawyer -German speaking

Department: Aviation

Job Overview: The In-house Lawyer will be responsible for dealing with delegated work within their own areas of competence and achieving performance targets as set by the practice. Also, he/she will be responsible for research, drafting of legal documents, and providing support to the solicitors in Germany or Head of Department, as well as dealing with their own caseload and dealing with clients.

Purpose/Main Objectives: To efficiently, responsibly and actively manage an allocated caseload and ensure that cases are progressed properly and timeously. To provide any support required by the Head of Department, by the Department’s solicitor(s), or by others within the firm. To act on behalf of Head of Department as required. To positively promote quality of service to clients, raising the quality level wherever possible. To build and maintain good, effective working relationships with clients and with colleagues.

 

Departamenti: Aviacioni

 

Vështrim i përgjithshëm i pozicionit të punës: Juristi/ja i/e brendshëm do të jetë përgjegjës për trajtimin e punës së deleguar brenda fushave të tyre të kompetencës dhe arritjen e objektivave të performancës të përcaktuara nga kompania. Gjithashtu, ai/ajo do të jetë përgjegjës për kërkimin, hartimin e dokumenteve ligjore dhe ofrimin e mbështetjes për avokatët ne Gjermani ose Shefin e Departamentit, si dhe për procesimin në kohë të çështjeve që kanë në ngarkesë dhe mbarëvajtjen e klientëve.

Qëllimi/Objektivat kryesore: 

Të menaxhojë në mënyrë efikase, të përgjegjshme dhe aktive një ngarkesë të caktuar të çështjeve dhe të sigurojë që çështjet të përparojnë siç duhet dhe në kohë. Të ofrojë çdo mbështetje të nevojshme për Shefin e Departamentit, avokatët e Departamentit në Gjermani dhe për kolegë të tjerë brenda firmës. Të veprojë në mbështetje të Shefit të Departamentit sipas nevojës. Të promovojë pozitivisht cilësinë e shërbimit ndaj klientëve, duke ngritur nivelin e cilësisë kudo që të jetë e mundur. Të ndërtojë dhe mbajë marrëdhënie të mira, efektive të punës me klientët dhe kolegët.


Detyrat

Responsibilities & Duties:

 • Deal with delegated cases as required, reporting progress to the Head of Department.
 • Ensure quality of service standards met or exceeded.
 • Follow internal methods, policies, and procedures as set by the Office Manual.
 • Carry out file reviews as appropriate.
 • Advise and assist clients.
 • Carry out appropriate preparation for cases.
 • Liaise with courts, counsel, counsel's clerks, and witnesses.
 • Carry out legal research. Remain informed of changes in any area of specialisation, such that service quality is always maintained.
 • Deal promptly with correspondence.
 • Adhere to accurate and comprehensive file management and maintenance practices according to company policy and procedures. Use the company’s case management system.
 • Record working time in accordance with company policy and guidance.
 • Work as part of a team, and demonstrate a collaborative approach without diluting individual responsibility.
 • Gather relevant information and evidence on a case. This includes researching the facts of the case as well as identifying the appropriate law, judicial decisions, and legal articles relevant to the case.
 • Draft legal documents, including pleadings, application notices and witness statements.
 • Respond to clients’ requests, emails and post in a prompt and professional manner; answer telephones/emails in a professional manner.
 • Network with clients and build valuable relationships in a way that enhances the company’s reputation.
 • Any other hoc duties as directed by the Head of Department, the Department’s German solicitors, or Directors.

Përgjegjësitë & Detyrat:

 • Trajtimi i çështjeve të deleguara në mënyren e duhur, duke i raportuar progresin Shefit të Departamentit.
 • Të sigurojë përmbushjen ose tejkalimin e standardeve të cilësisë së shërbimit.
 • Te ndjekë metodat, rregullat dhe procedurat e brendshme të përcaktuara nga Manuali i Zyrës.
 • Të kryejë rishikimet e dosjeve sipas rastit.
 • Të këshillojë dhe të ndihmojë klientët.
 • Të kryejë përgatitjen e duhur për çështjet.
 • Të ndërlidhet me gjykatat, avokatët, nëpunësit e avokatëve dhe dëshmitarët.
 • Të kryejë kërkime ligjore dhe të qëndrojë i informuar për ndryshimet në çdo fushë të specializimit, në mënyrë që cilësia e shërbimit të ruhet gjithmonë.
 • Të procedoje menjëherë korrespondencën e ardhur në adresën e tij/saj.
 • Të respektojë praktikat e sakta dhe gjithëpërfshirëse të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së dosjeve sipas rregullave dhe procedurave të kompanisë duke përdorur sistemin e menaxhimit të çështjeve të kompanisë.
 • Të regjistrojë dhe të mbajë kohën e punës në përputhje me politikën dhe udhëzimet e kompanisë.
 • Të punojë si pjesë e një ekipi dhe të demonstrojë një qasje bashkëpunuese pa zbehur përgjegjësinë individuale.
 • Të mbledhë informacione dhe prova relevante për çështjet. Kjo përfshin hulumtimin e fakteve të çështjes si dhe identifikimin e ligjeve relevante, vendimeve gjyqësore dhe neneve ligjore të respektive për çështjen ne shqyrtim.
 • Të hartojë dokumente ligjore, duke përfshirë kërkime gjyqësore, prapësime dhe deklaratat e dëshmitarëve.
 • T'u përgjigjet kërkesave, emaileve dhe postimeve të klientëve në mënyrë të shpejtë dhe profesionale; të përgjigjeni në telefon/email në mënyrë profesionale.
 • Të mbajë lidhje me klientët ekzistues dhe potenciale dhe të ndërtojë marrëdhënie të vlefshme në një mënyrë që rrit reputacionin e kompanisë.
 • Çdo detyrë tjetër ad hoc siç udhëzohet nga shefi i Departamentit, avokatët Gjermane të Departamentit ose drejtorët.

 


Kualifikimet

Skills & Qualifications:

 • Bachelor of Laws Degree.
 • Located in Tirana, Albania.
 • Very Good German language knowledge.
 • Very good English language knowledge.
 • Ability to multi-task and prioritise, and understand the importance of deadlines.
 • Highly organised; able to be productive, flexible and simultaneously manage multiple cases and priorities in a performance-driven environment.
 • Superior research and data maintenance skills.
 • Strong client relationship skills; the ability to establish positive, co-operative and professional relationships, both internal and external.
 • Being highly trustworthy, discreet, and using good judgement.
 • Ability to work well under pressure, without sacrificing attention to detail.
 • Excellent oral and written communication is essential.
 • Self-starter and the ability to work autonomously; pro-active and eager to learn.
 • Self-awareness and a commitment to using feedback to learn and develop as a professional.
 • Ability to read, digest and process large amounts of information into data that can be used in a legal case.
 • Computer literac.

Aftësitë & Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor në Drejtësi.
 • Vendndoshja në Tiranë, Shqipëri.
 • Zotëron rrjedhshëm gjuhën gjermane në të folur dhe në shkrim. ( Te pakten B2).
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Aftësia për të kryer shumë detyra, për të vendosur prioritete dhe për të kuptuar rëndësinë e afateve.
 • Të qenit shumë i organizuar, produktiv dhe fleksibël.
 • Aftësia për të menaxhuar në të njëjtën kohë projekte dhe prioritete të shumta në një mjedis të udhëhequr nga performanca.
 • Aftësi superiore kërkimi dhe mirëmbajtje e të dhënave.
 • Aftësi të forta të marrëdhënieve me klientët; aftësia për të krijuar marrëdhënie pozitive, bashkëpunuese dhe profesionale, si brenda ashtu edhe jashtë kompanisë.
 • Të qenit shumë i besueshëm, i matur dhe të përdorë gjykim të shëndoshë.
 • Aftësia për të punuar mirë nën presion, pa sakrifikuar vëmendjen për detajin.
 • Aftësi komunikimi të shkëlqyera si verbale ashtu dhe me shkrim janë thelbësore.
 • Iniciator me aftësi për të punuar në mënyrë autonome; proaktive dhe i etur për të mësuar.
 • Vetëndërgjegjësim dhe përkushtim për pranimin e feedback-ve në funksion së të mësuarit dhe zhvillimit si profesionist.
 • I aftë për të lexuar, kuptuar dhe përpunuar sasi të mëdha informacioni dhe të dhënash që mund të përdoren në një çështje ligjore.
 • Njohuri kompjuterike.

Shënime

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania/organizata me email duke klikuar ose apliko nga duapune.com.

Please send your CV to: [email protected]


Si të kryeni me sukses aplikimin tuaj tek duapune.com!


1. Fillimisht klikoni butonin "Aplikoni".

2. Pasi klikoni këtë buton, më poshtë ju shfaqet mundësia të përzgjidhni 1 nga CV tuaja që keni krijuar në llogari si punëkërkues.

3. Në rast se kompania kërkon dokumenta shtesë, ju do të keni mundësi që të përzgjidhni dokumentat nëpërmjet rubrikës "Bashkëngjit Dokumente" që do të shfaqet poshtë "Zgjidhni CV që i përshtatet më së miri pozicionit të punës".

4. Në fund klikoni butoni "Dërgo".




Oracle Solicitors Albania

Oracle Solicitors is an international law firm known for its problem-solving approach, working with our clients to find innovative legal solutions. We provide tailored services to meet our clients' needs by combining our experience and legal expertise with our commercial understanding. This helps manage risk for our clients and helps them achieve their own financial and strategic objectives.