Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Diferenca gjinore e pages ne BE

1512B33-eu-gender-pay-gap-hourly-earnings-estonia-austria