Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Mundësi të barabarta punësimi

Mundësi të barabarta punësimi- një politikë që konsideron barazinë në punësim mbi të gjithë individët dhe që nuk lejon diskriminim të bazuar në racën, ngjyrën, besimin, moshën, statusin martesor, kombësinë, paaftësinë apo seksin.