Të përgjithshme

Të përgjithshme

Diferenca midis një personi të suksesshëm

Diferenca midis një personi të suksesshëm dhe të tjerëve nuk ka të bëj me mungesën e fuqisë, as me mungesën e njohurive, por më tepër me mungesën e vullnetit- Vince Lombardi