Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe Njoftime

Planifikimi i Karrierës

Planifikim i Karrierës - Proçesi i vendosjes së objektivave të karrierës dhe zgjedhja e edukimit të përshtatshëm si dhe ndjekja e programeve për të zhvilluar më tej aftësitë që kërkohen për të arritur objektivat afat-shkurtër dhe afat-gjatë të karrierës tuaj.