Të përgjithshme

Të përgjithshme

Sa duhet te jete ora qe mungon ne foto?

3Sa i veshtire eshte ky ushtirm per ju? E gjeni dot?