Të përgjithshme

Të përgjithshme

Suksesi

Suksesi nuk ulet tek ne, jemi ne te cilët duhet të ngrihemi tek ai.(Randall R. McBride)